Miasto Białogard » Informacje »

Absolutorium dla burmistrza Białogardu

Redaktor
7 lipca 2021 podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej Białogardu radni udzielili burmistrz Białogardu Emilii Bury absolutorium za rok 2020.
Absolutorium jest instrumentem kontroli. Poprzez absolutorium rada miejska dokonuje analizy i oceny działalności finansowej burmistrza. Tym samym radni po raz kolejny ocenili pozytywnie gospodarowanie miejskimi finansami przez burmistrz Emilię Bury.

Dziękuję radnym za absolutorium, a współpracownikom za zaangażowanie w realizację miejskich projektów i wsparcie – mówi burmistrz Emilia Bury. – Nasze miasto to nasza wspólna sprawa. Zależy mi na rozwoju Białogardu i poprawie jakości życia białogardzian. Absolutorium jest dla mnie uzasadnioną merytorycznie pozytywną oceną dotychczasowych działań.

Na sesji udzielono burmistrz Białogardu również wotum zaufania z tytułu raportu o stanie Miasta Białogard za rok 2020.

Poniżej przypominamy kilka punktów z raportu.
Pomoc społeczna:
Od 1 stycznia 2020 r. Miasto Białogard wraz z partnerami realizuje projekt pn. „ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W ramach projektu w 2020 r. utworzenie i wsparcie funkcjonowania mieszkania wytchnieniowego, stanowiącego rozszerzenie katalogu usług opiekuńczych oferowanych przez Miasto Białogard. Mieszkanie wytchnieniowe to wsparcie udzielane w postaci dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych. Z takiej formy można skorzystać do 30 dni w roku. W okresie trwania projektu usługa dla białogardzian jest bezpłatna. Mieszkanie znajduje się przy ul. Połczyńskiej.

Ochrona środowiska
W 2020 r. Miasto Białogard rozpoczęło realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W ramach projektu w 2020 r. w 49 białogardzkich nieruchomościach zlikwidowano 62 piece kaflowe i kotły węglowe.
Miasto Białogard rozpoczęło w roku 2020 również realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W ramach projektu ogłoszono nabór zgłoszeń na wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonanie zmiany systemu ogrzewania. Umowy podpisano w 2021 r. Realizacja projektu kontynuowana będzie w roku 2021 .

Zmiany w przestrzeni miejskiej, gospodarka komunalna.
  1. Zmiany w transporcie publicznym:
W roku 2020 Miasto Białogard wraz z Zakładem Komunikacji Miejskiej wprowadziło szereg zmian w trosce o wygodę i komfort białogardzian korzystających z publicznego transportu zbiorowego.
  • cztery linie autobusowe,
  • nowe przystanki,
  • bilet czasowy 45 min,
  • od czerwca 2020 sprzedaż biletów elektronicznych z wykorzystaniem aplikacji moBILET w telefonie komórkowym.

2. Obiekty małej architektury:
W 2020 Miasto zrealizowało zadanie inwestycyjne, polegające na utworzeniu skateparku przy ul. Wyspiańskiego w Białogardzie (etap I inwestycji). Zadanie objęło instalację nowych urządzeń, takich jak: bank ramp, quarter pipe, grindbox, poręcz prosta. Betonowe konstrukcje zamontowane zostały na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Wartość inwestycji wyniosła 98 662,00 zł. Zadanie dofinansowane było z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 19 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 60 662,00 zł.
Przypomnimy, że na początku lipca br. burmistrz Emilia Bury podpisała z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem umowę na dofinansowanie na rozbudowę skateparku przy ul. Wyspiańskiego. Kwota dofinansowania 20 000 zł pozwoli w połowie sfinansować zakup funboxa do skateparku.

3. Ogrodzenie cmentarza i stojaki na znicze:
W 2020 r. wykonane zostało ogrodzenie na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej. Na cmentarzu pojawiły się także stojaki na znicze do ponownego wykorzystania – miejsce do postawienia używanych, ale niezniszczonych zniczy, nadających się do ponownego użycia. Stojaki wyposażone zostały również w udostępniany nieodpłatnie sprzęt ułatwiający porządkowanie nagrobków.

W tym miejscu warto przypomnieć, że od 2019 funkcjonuje strona ww.naprawmyto.bialogard.info, która daje możliwość szybkiego i łatwego zgłoszenia tzw. alertu, czyli informacji o problemie. Wystarczy na mapie miasta zaznaczyć miejsce usterki oraz zakwalifikować ją do jednej z kategorii: infrastruktura (np. dziura w drodze), bezpieczeństwo (np. uszkodzona sygnalizacja świetlna), budynki (np. odśnieżanie chodników), przyroda (np. dzikie wysypisko), inne (usterki nie pasujące do powyższych kategorii, np. związane z szaletami miejskimi). W ciągu 2020 roku mieszkańcy zgłosili za pomocą naprawmyto łącznie 145 usterek.

Inwestycje
1. Budowa ul. Witkacego (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). W ramach budowy ulicy Witkacego wykonano m.in. nawierzchnię chodników z betonowej kostki, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej oraz sieć kanalizacji deszczowej.

2. Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020). Zadanie rozpoczęte w 2019 r., realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace budowlane: przebudowa ul. Zaułek Drzewny, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie odwodnienia terenu, budowa oświetlenia ulicy Zaułek Drzewny oraz terenu przyległego, wykonanie monitoringu, nawierzchni ruchu, pieszego, wykończenie krawężnikami (wydzielenie od ruchu kołowego) lub obrzeżami (wydzielenie od innych posadzek i zieleni), ścieżek rowerowych dwukierunkowych, miejsc postojowych, dwóch kładek pieszo-rowerowych, stojaki na rowery, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, pomost, zadaszona wiata, obiekty małej architektury, dostawa i montaż toalety publicznej, uporządkowanie istniejącej zieleni, urządzenie plaży, dostawa i montaż fontanny pływającej, nowe nasadzenia. Zadanie kontynuowane w 2021, termin zakończenia prac to listopad 2021. Więcej o aktualnych pracach w Zaułku w LINKU.

3. Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji parku im. prof. L. Mroczkiewicza w Białogardzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020). W ramach inwestycji odtworzono historyczny układ alejek, pojawiły się nowe nasadzenia, zadbano o wyeksponowanie pomników przyrody, pojawiły się ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto w parku zamontowano nowe oświetlenie i kamery monitoringu. Na drzewach przymocowano także budki dla parkowych ptaków. Zadanie zakończone we wrześniu 2020 r.

4. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020). W ramach projektu w 2020 r. wykonano przebudowę ulic m.in. Kościuszki i Młynarskiej w Białogardzie . Rozpoczęto również etap inwestycji obejmujący budowę lub wyznaczenie blisko 20 km nowych ścieżek rowerowych. Projekt kontynuowany w 2021. Termin zakończanie prac to listopad 2021.

5. Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie oraz modyfikacja i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszej w ul. Dworcowej. W ramach projektu wykonana została nowa nawierzchnia chodników i zjazdów oraz nowe miejsca parkingowe. Zadanie zakończono wiosną 2021 r.

6. Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych) . Realizacja zadania rozpoczęta została w 2019 roku. W 2020 r. powstała m.in. kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Wybudowano nowe ciągi piesze, jak i wjazdy na posesje, drogę czy ścieżkę rowerową.

Edukacja w dobie COVID-19
To był trudny okres dla szkół i przedszkoli oraz żłobków. Miasto wspierało jednostki miejskie m.in. przez zakup płynu do dezynfekcji i środków ochrony, a wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów w dobie nauki zdalnej – urząd zakupił 75 laptopów dla uczniów. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W przyszłości, po ustaniu epidemii, zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie szkół jako wsparcie dla uczniów i nauczycieli.
Rok 2020 i pierwsza polowa 2021 to trudny czas dla nauczycieli i uczniów. Tym bardziej cieszą osiągnięcia białogardzkich uczniów w minionym roku szkolnym. Przypomnijmy, że na zakończenie roku szkolnego blisko 30 uczniom otrzymało od burmistrz Emilii Bury stypendia za osiągniecia naukowe, sportowe i artystyczne. Mam nadzieję, że w przyszłości te młode talenty będą motorem rozboju naszego miasta. Więcej o tym pisaliśmy na TUTAJ.


Nowe projekty Białogardzkiego Ośrodka Sportu i rekreacji
1. W czerwcu 2020 roku na terenie położonym przy krytej pływalni powstało boisko do plażowej piłki siatkowej. Wszystkie chętne osoby mogły nieodpłatnie korzystać z tej formy aktywności. Na miejscu możliwe było wypożyczenie piłek. Zapoczątkowaną także Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Białogardu, który odbył się 25 lipca 2020 roku. Warto wspomnieć, że II Amatorski Turniej Siatkówki Plażo¬wej o Puchar Burmistrza Białogardu odbędzie się 31 lipca 2021.

2. W sezonie letnim 2020 po raz pierwszy zorganizowane zostały w BOSiR Sp. z o.o. sportowe półkolonie dla dzieci. Podczas ośmiu turnusów, w 6-dniowych zajęciach od poniedziałku do soboty wzięło udział blisko 200 dzieci. Trzy bloki sportowe, robotyka i zajęcia kreatywne wypełniały czas. Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez BOSiR koszulki kolonisty. Zadanie dofinansowane było przez Miasto Białogard. W 2021 r. ruszyła kolejna edycja półkolonii.

3. Kolejny nowy projekt, który został zrealizowany w 2020 r., to wypożyczalnia kajaków z usługą transportu.

4. W czwartym kwartale 2020 roku na terenie obiektów BOSiR rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie wybiegu dla psów. Wykonano ogrodzenie terenu o powierzchni ok. 1.300 m2, wyznaczając jednocześnie m.in. strefę z przeszkodami dla zwierząt, teren do biegania, strefę wysypaną piaskiem oraz z elementami małej architektury. Zadanie zakończono w roku 2021.


Kultura
W zaszły roku wydarzenia miejskie były bardzo mocno zredukowane ze względu na pandemię COVID-19. Częściowo działalność kulturalną przeniesiono do sieci, co tylko w małym stopniu mogło stanowić rekompensatę wyłączenia możliwości bezpośredniego obcowania z kulturą.
Latem 2020 roku, po złagodzeniu obostrzeń, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zrealizowało z powodzeniem cykl wydarzeń z udziałem publiczności:
  • 4 koncerty plenerowe na placu Wolności pn. Muzyka na starówce,
  • 4 koncerty w parku Orła Białego pn. Letni park kultury,
  • dwudniowy festyn z okazji urodzin Białogardu (4 koncerty, 5 wydarzeń),
  • 4 plenerowe warsztaty artystyczne pn. Kreatywne piątki w parku Orła Białego.

Warto wspomnieć, że w tym roku kalendarz atrakcji wakacyjnych jest niezwykle bogaty. O szczegółach piszemy na TUTAJ.

Działalność kulturalna w mieście to oczywiście wiele więcej niż tylko miejskie imprezy letnie. Przypomnimy, że w czerwcu 2021 r. burmistrz Białogardu Emilia Bury wręczyła nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2020 rok. Więcej o tym pisaliśmy na stronie.

Cały raport o stanie miasta dostępny jest TUTAJ.
Data: 2021
Temat: Burmistrz

Informacje

Edukacyjne parkowe tabliczkiW jesiennym Parku Orła Białego pojawiły się edukacyjne nowości.» więcej Porozmawiajmy o Białogardzie - spotkanie z burmistrzemMasz pytania, spostrzeżenia chcesz porozmawiać o sytuacji naszego miasta? Twoja opinia jest dla nas ważna.» więcej Nagrody dla pedagogówPrzypadający na 14 października Dzień Nauczyciela to doskonała okazja, aby wyróżnić tych, którzy na co dzień pracują nad edukacją młodych pokoleń, kształtują w nich obywatelskie postawy i budują charakter.» więcej Drzewa dla BiałogarduW sobotni słoneczny poranek 9 października wspólnie zasadziliśmy na ul. Bolesława Śmiałego ponad 40 nowych drzew!» więcej Konkurs WOLONTARIUSZ ROKU 2021Burmistrz Białogardu Emilia Bury zaprasza do udziału w konkursie Wolontariusz Roku 2021.» więcej XII Gala Biznesu7 października w sali widowiskowej CKiSE odbyła się XII Białogardzka Gala Biznesu.» więcej Budowa żłobka miejskiego "Gryfusia"Nowy żłobek miejski w niesamowitym tempie powstaje przy ul. Stamma, Prace idą zgodnie z harmonogramem.» więcej Remont ul. StammaTrwa przebudowa ul. Stamma. Prace rozpoczęły się w połowie września, niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej nawierzchni.» więcej Sadzimy Drzewa dla BiałogarduBurmistrz Białogardu Emilia Bury zaprasza wszystkich białogardzian do wzięcia udziału w akcji sadzenia pięknych śliwowiśni na ul. Bolesława Śmiałego!» więcej Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGRCentrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.» więcej
2345678

FOTOGALERIA

Mikołajkowo rozświetlony Białogard
Oficjalne otwarcie Gryfusia
Nowy żłobek miejski gotowy!
Wolontariusze nagrodzeni!
Reja w przebudowie
Drzewa dla Białogardu
Zaułek Drzewny otwarty!
Białogardzianie uczcili Święto Niepodległości
25 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”
Finał rewitalizacji Zaułka Drzewnego!
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".