Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Informacje »

Ulga sponsoringowa

Redaktor
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie informuje, że ustawa Polski Ład wprowadziła pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Jednym z preferencyjnych rozwiązań jest ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, tzw. ulga sponsoringowa.
Na czy, polega ulga?
Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.
Przedsiębiorca, który poniesie koszty na wymienione cele, oprócz zaliczenia ich do kosztów podatkowych, będzie mógł dodatkowo odliczyć 50% tych kosztów od podstawy obliczenia podatku. W podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy razem 150% poniesionego kosztu.
Trzeba mieć na uwadze, że ulga nie dotyczy finansowania w formie darowizny odliczeniu podlegają koszty uzyskania przychodów.

Do kogo jest skierowana?
Ulga jest skierowana do przedsiębiorców podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19 % stawki podatku, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Działalność sportowa
Odliczeniu podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:
1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy, tj. np. na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tyc h zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
Klub sportowy, to klub działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który może otrzymywać dotację ce lową z budżetu tej jednostki na podstawie stosownej uchwały, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2) stypendium sportowego
Stypendium sportowe to finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje po żytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:
 • a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępniony ch przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej nie mniej niż 300,
 • b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

Działalność kulturalna

Odliczeniu podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:
1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego przez organizatora instytucje kultury to np. muzea, biblioteki, teatry, filharmonie, galerie sztuki, Rejestr jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i p rowadzeniu działalności kulturalnej. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru (art. 14 ust. 3 ustawy). Instytucje kultury obejmują państwowe i samorządowe instytucje kultury, a zatem każde finansowanie takiej instytucji przez mające charakter wzajemny, tj. instytucja umieszcza logo lub informację o przedsiębiorcy w ogólnie dostępnych materiałach, będzie mogło korzystać z ulgi na działalność kulturalną.

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne, np. sfinansowanie kosztów wystawy.

Działalność wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę
Odliczeniu podlegają koszty poniesione na:
1) stypendia, o których mowa
 • a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj:-stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie przyznane studentowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną (art. 97) -stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną (art. 213),
 • b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. stypendia naukowe dla doktorantów, którzy r ozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie; są to opłaty z a kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach.

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów.

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk ; (uczelnia może prowadzić studia dualne , które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy; organizację studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej).

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez po datnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Akademickie biuro kariery to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności:
 • a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwa lifikacji zawodowych,
 • b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
 • d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
 • e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

Odliczenie kosztów poniesionych na szkolnictwo wyższe i naukę, o których mowa w pkt 3
5 przysługuje pod warunkiem, że są poniesione na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Jak rozliczyć ulgę?

 • Należy ponieść wydatek będący kosztem uzyskania przychodów.
 • Poniesiony koszt musi być poniesiony na cele uprawniające do skorzystania z ulgi.
 • Ulgę wykazuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt (PIT 36, PIT 36S).
 • Poniesione koszty rozliczone w uldze zostaną wykazane w informacji składanej w terminie złożenia zeznania rocznego.

Przykład 1

Podatnik finansuje działalność klubu sportowego poprzez zakup sprzętu sportowego i pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych. Umowa z klubem sportowym przewiduje w zamian usługi reklamowe (logo firmy na strojach sportowych). Poniesione koszty podatnik rozlicza w ramach kosztów uzyskania przychodów. Czy poniesione koszty uprawniają podatnika do skorzystania z dodatkowego odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej?
Odpowiedź: Tak, poniesione koszty uprawniają podatnika do skorzystania z dodatkowego odliczenia od podstawy obliczenia podatku w ramach ulgi sponsoringowej.

Przykład 2
Podatnik poniósł koszty uzyskania przychodów na finansowania muzeum uprawniające do skorzystania z ulgi sponsoringowej. Koszty te podatnika poniósł w marcu 2022 r. Czy poniesione koszty podatnik może rozliczyć w zaliczce na podatek doch odowy płaconej za marzec 2022 r.?
Odpowiedź: Nie, odliczenia w ramach ulgi sponsoringowej podatnik może dokonać w zeznaniu składanym za rok 2022 r. Odliczenie nie jest uwzględniane w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek dochodowy.
Data: 2022

Informacje

Dzień Kobiet w CKiSENa zaproszenie burmistrz Białogardu Emilii Bury 8 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyło się wyjątkowe spotkanie.» więcej Dzień Osadnika 20224 marca obchodzimy 77. rocznicę osadnictwa polskiego w Białogardzie. Dzień Osadnika to święto naszej małej ojczyzny. Jest okazją do refleksji na temat naszych dziejów, korzeni, miejsca w którym żyjemy, również na temat historii i współcze ...» więcej Umowy wsparcia podpisane!3 marca w Urzędzie Miasta Białogard podpisane zostały umowy o wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych działających na terenie Białogardu.» więcej POMOC UKRAINIE - NIEZBĘDNE INFORMACJEBiałogardzianie bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, których agresja rosyjska zmusiła do natychmiastowej ucieczki ze swojej ojczyzny. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje na temat działań Miasta Białogard o ...» więcej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychPatriotyczne uroczystości w Białogardzie odbyły się 1 marca pod pomnikiem Ofiar Totalitaryzmu w parku Orła Białego.» więcej Wspólnie wspieramy Ukrainę25 lutego spotkaliśmy się wspólnie na placu Wolności by jednym głosem wyrazić sprzeciw wobec haniebnych praktyk agresora, który napadł na sąsiednią Ukrainę» więcej Białogard solidarny z Ukrainą27 lutego w Urzędzie Miasta spotkanie, mające na celu koordynację działań związanych z udzielaniem pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.» więcej Pomoc dla UkrainyW związku z działaniami militarnymi przy wschodniej granicy Polski Miasto Białogard przygotowuje się do zapewnienia pomocy osobom poszkodowanym.» więcej Dzień Osadnika 2022 - zapraszamy!4 marca to wyjątkowy dzień dla białogardzian - święto naszej małej ojczyzny.» więcej Od marca łagodzenie obostrzeń!Od 1 marca zaczną obowiązywać łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Brak limitu osób w sklepach, restauracjach i ponowne otwarcie klubów i dyskotek.» więcej
6789101112

FOTOGALERIA

Żegnaj szkoło
Nagrody burmistrza dla najzdolniejszych uczniów
Rogi dzielimy na dwa!
Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy
"Łączy nas woda"
Pamięci polskim żołnierzom
Norwida gotowa
Rodzinny Festyn na Dzień Dziecka
Białogardzkie Bramy rozdane!
III warsztat diagnostyczno-projektowy
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta BiałogardBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".