Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Informacje »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy

Redaktor - K.S.
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z przepisem art. 8h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 54 ust. 2 i 3 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 (obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektu planu ogólnego) i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Białogardu uchwały Nr 11/11/2024 z 22 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Białogard.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego gminy.
Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509) (wzór formularza dostępny jest pod linkiem https://bip.bialogard.info/attachments/download/34265).
Stosowne wnioski należy składać na adres i w siedzibie Urzędu Miasta Białogard ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: um.sekretariat@bialogard.info - w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r. (włącznie).
Wniosek musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada) wnioskodawcy, a także wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może także podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu.
Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 8h ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że: na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Białogard (Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200 Białogard), um.sekretariat@bialogard.info, tel.94 357 91 00
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Miasto Białogard (Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200 Białogard), adres e-mail iodumb@bialogard.info, nr telefonu 94 357 92 13.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu wypełniania obowiązków wynikających z prawa a ciążących na administratorze, celem sporządzenia planu ogólnego miasta Białogard
Odbiorcą Pani/Pana Danych osobowych mogą być:
a) organy oraz podmioty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Białogard (Urzędem Miasta Białogard) przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miasto Białogard (Urząd Miasta Białogard) w tym, podmioty serwisujące systemy informatyczne, podmioty wykonujące usługi pocztowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji Międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów z zgodnie z przepisami prawa w tym z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b) do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne:
• do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji,
• do wywiązywania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
• do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
• do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń
d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, lub zawartej umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
f) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO):
• z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą w przypadku gdy przetwarzanie jest realizowane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą w przypadku jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO,
g) do cofnięcia zgody (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ale tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
Odmowa podania danych osobowych w zależności od prowadzonego postępowania może skutkować w szczególności: brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Data: 2024

Informacje

DNI BIAŁOGARDU 2024Już 9-10 sierpnia Emilia Bury Burmistrz Białogardu i Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na Dni Białogardu.» więcej "Roztańczony Białogard" na Placu Wolności!Emilia Bury - Burmistrz Białogardu serdecznie zaprasza na imprezę taneczną "Roztańczony Białogard!".» więcej Dzień Psa w Białogardzkim Schronisku dla Zwierząt SOS w KlępinieJuż niebawem będziemy obchodzić Dzień Psa! Z tej okazji w niedzielę, 7 lipca, zapraszamy wszystkich miłośników czworonogów na marszobieg z psem, który odbędzie się o godzinie 12:00 na terenie Białogardzkiego Schroniska dla Zwierząt SOS w ...» więcej Dofinansowanie na wyprawkę szkolnąPomoc uczniom niepełnosprawnym» więcej Białogardzkie Bramy rozdane!W dniu 27 czerwca w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyła się gala wręczenia Białogardzkich Bram. Emilia Bury - burmistrz Białogardu uhonorowała osoby zasłużone w dziedzinie kultury i sportu za ich wybitne osiągnięcia i wkład w ro ...» więcej Najzdolniejsi uczniowie białogardzkich szkół podstawowych nagrodzeni!Dziś w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom białogardzkich szkół podstawowych za ich wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe w mijającym roku szkolnym.» więcej Nowelizacja ustawy pomocowej z podpisem Prezydenta RPW piątek, 7 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność p ...» więcej BON ENERGETYCZNY (składanie wniosków od 1 sierpnia 2024r.)Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.» więcej Budowa ronda u zbiegu ulic J. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej - Tymczasowa organizacja ruchuUwaga! Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową ronda u zbiegu ulic J. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej» więcej
1234567

FOTOGALERIA

Białogardzkie Bramy rozdane!
"Skaczący Park" - Dzień Dziecka w Parku Orła Białego
I Inauguracyjna Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej Białogardu
233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dzień Flagi w Białogardzie
Europiknik z okazji jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej
Eko Piknik rodzinny - sezon rozpoczęty
Solidarni z osobami w Spektrum Autyzmu!
Ostatnia sesja Rady Miejskiej Białogardu kadencji 2018-2024
XL Sesja Białogardzkiej Rady Seniorów
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Białogard
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".