Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Informacje »

Dofinansowanie na wyprawkę szkolną

Redaktor - A.A.
Pomoc uczniom niepełnosprawnym
Skorzystaj z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025.PODSTAWA PRAWNA
1) art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730);
2) Uchwała Rady Ministrów Nr 74/2023 z dnia 19.05.2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025;
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.05.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

CEL PROGRAMU
Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych
do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY

I.

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.1)), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949
i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

II.

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt I 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w pkt I 8–9, uczęszczającym w roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

III.

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I 1–7, uczęszczającym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

IV.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I 1–7, uczęszczającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w latach 2023-2025 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Pomoc udzielana jest na wniosek opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025.

3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

4. Wniosek o przyznanie pomocy uczniowi:

1) czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w tym klas dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,

4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

6) szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

7) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art.8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

- składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.

5. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe.

6. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, a następnie przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

7. Dyrektor czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w tym klas dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oraz klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska, szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art.8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją ministrowi prowadzącemu szkołę.

8. Listy uczniów, o których mowa w pkt 6 i 7 zawierają imię (imiona) i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025.

9. Środki finansowe na udzielenie pomocy dla uczniów szkoły prowadzonej przez gminę, odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje na rachunek bankowy tej szkoły.

10. Środki finansowe na udzielenie pomocy dla uczniów szkoły prowadzonej przez właściwego ministra, minister prowadzący szkołę przekazuje na rachunek bankowy tej szkoły.

Liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zostanie wskazana przez wojewodów na podstawie informacji zebranych z poszczególnych gmin. W przypadku szkół, które nie są prowadzone przez gminy, gmina, na której terenie znajdują się wymienione szkoły, zwraca się do organów prowadzących te szkoły o udzielenie informacji o szacunkowej liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu, uczęszczających do tych szkół. 5

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU

W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną, koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych zwraca burmistrz ze względu na siedzibę szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu odpowiednio tych podręczników lub materiałów.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu zawiera: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupu odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia nie może przekroczyć odpowiednio kwot: 445 zł, 390 zł lub 225 zł.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym: 2024/2025

· do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub liceum sztuk plastycznych;

· do klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

do kwoty 445 zł

Wszelkie informacje o Programie można uzyskać w sekretariatach szkół ponadpodstawowych, bądź w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Białogard (tel.: 94-3579-192)

Burmistrz Białogardu
Emilia Bury
Data: 2024

Informacje

DNI BIAŁOGARDU 2024Już 9-10 sierpnia Emilia Bury Burmistrz Białogardu i Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na Dni Białogardu.» więcej "Roztańczony Białogard" na Placu Wolności!Emilia Bury - Burmistrz Białogardu serdecznie zaprasza na imprezę taneczną "Roztańczony Białogard!".» więcej Dzień Psa w Białogardzkim Schronisku dla Zwierząt SOS w KlępinieJuż niebawem będziemy obchodzić Dzień Psa! Z tej okazji w niedzielę, 7 lipca, zapraszamy wszystkich miłośników czworonogów na marszobieg z psem, który odbędzie się o godzinie 12:00 na terenie Białogardzkiego Schroniska dla Zwierząt SOS w ...» więcej Białogardzkie Bramy rozdane!W dniu 27 czerwca w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyła się gala wręczenia Białogardzkich Bram. Emilia Bury - burmistrz Białogardu uhonorowała osoby zasłużone w dziedzinie kultury i sportu za ich wybitne osiągnięcia i wkład w ro ...» więcej Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminyNa podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z przepisem art. 8h ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 ...» więcej Najzdolniejsi uczniowie białogardzkich szkół podstawowych nagrodzeni!Dziś w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom białogardzkich szkół podstawowych za ich wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe w mijającym roku szkolnym.» więcej Nowelizacja ustawy pomocowej z podpisem Prezydenta RPW piątek, 7 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa przedłuża legalność p ...» więcej BON ENERGETYCZNY (składanie wniosków od 1 sierpnia 2024r.)Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.» więcej Budowa ronda u zbiegu ulic J. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej - Tymczasowa organizacja ruchuUwaga! Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową ronda u zbiegu ulic J. Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich, Połczyńskiej» więcej
1234567

FOTOGALERIA

Białogardzkie Bramy rozdane!
"Skaczący Park" - Dzień Dziecka w Parku Orła Białego
I Inauguracyjna Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej Białogardu
233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Dzień Flagi w Białogardzie
Europiknik z okazji jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej
Eko Piknik rodzinny - sezon rozpoczęty
Solidarni z osobami w Spektrum Autyzmu!
Ostatnia sesja Rady Miejskiej Białogardu kadencji 2018-2024
XL Sesja Białogardzkiej Rady Seniorów
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Białogard
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".