Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Samorząd

Regulamin serwisu

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Białogard z siedzibą w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, na rzecz użytkowników portalu internetowego www.bialogard.info , polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w wymianie informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, zwanych dalej wpisami.
 2. Dostęp do portalu www.bialogard.info posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Zamieszczanie wpisów w portalu uzależnione jest od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji elektronicznej.
 4. Dokonanie rejestracji w portalu www.bialogard.info oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptował jego treść.
 5. Użytkownik publikuje swoje wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta Białogard nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników w portalu internetowym.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, dobra osobiste, szczególnie wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub nawołujących do popełnienia przestępstwa.
 7. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników treści promujących lub nawołujących do używania alkoholu i innych używek, których używanie lub promowanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem.
 8. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników treści ujawniających czyjeś dane osobowe, adres e-mail, miejsce zamieszkania, pracy oraz inne dane umożliwiające identyfikację osób trzecich bez ich zgody.
 9. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 10. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych oraz treści odbiegających swą treścią od głównego wątku, będącego przedmiotem komentarzy i opinii.
 11. Urząd Miasta Białogard zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów lub ich części, o których mowa w pkt. 6-10 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w zamieszczaniu jakichkolwiek treści w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie www.bialogard.info przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Urząd Miasta Białogard zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Urząd Miasta Białogard wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 12. Urząd Miasta Białogard zastrzega sobie prawo do publikowania na stronach www.bialogard.info wpisów lub ich części oraz adresów lub części IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu.
 13. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatną możliwość wykorzystania wpisów w formie określonej w pkt. 12, oraz nie będzie domagał z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 14. Urząd Miasta Białogard zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości umieszczania wpisów w portalu internetowym www.bialogard.info bez podawania przyczyn takiego działania.
 15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Białogard zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie, a użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z ich treścią oraz stosownej ich akceptacji.

Polityka prywatności

 1. Urząd Miasta Białogard szanuje prawo użytkowników do prywatności. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpieczny, stąd - wprowadzone w niektórych serwisach, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się uzyskuje dostęp do nowych funkcji np. zamówienia newsletter’a. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

 2. Dane zbierane podczas rejestracji
  Korzystanie z niektórych funkcji naszego portalu wymaga rejestracji. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło i login jakich będziesz używał(a) w naszym portalu. Dodatkowo możesz podać imię, nazwisko i numer telefonu – nie są to informacje wymagane. Zgodnie z aktualnie obowiązującą "Ustawą o ochronie danych osobowych", w celu rejestracji zostaniesz poproszony(a) o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Urzędu Miasta Białogard. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach portalu.

 3. Dane zbierane automatycznie
  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

 4. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego portalu. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego newslettera. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa - możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 6. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
  Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą email-ową nasz newsletter.

 7. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
  Nasz portal może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka mogą być wykorzystywane również przez podmioty, z usług których korzystamy w portalu np. Google Analytics®.

 8. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
  Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem - gdy zbieramy Twoje dane osobowe, wykorzystuje protokół HTTP. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 9. Zmiany naszej polityki prywatności.
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 10. Kontakt
  Firma zbierająca dane: Urząd Miasta Białogard z siedzibą w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Białogard zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bialogard.info (strona internetowa Miasta Białogard – jednostki samorządu terytorialnego) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z dnia 8 maja 2019 roku, poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bialogard.info

Data publikacji strony internetowej: październik 2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: czerwiec 2017 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 15 marca 2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część materiałów umieszczonych na stronie internetowej opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (m.in. brak napisów w materiałach wideo).

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Urząd Miasta Białogard deklaruje chęć pełnego dostosowania strony internetowej www.bialogard.info do wymagań prawnych określonych w ustawie o dostępności do końca 2021. Do tego czasu systematycznie wdrażane będą kolejne usprawnienia poprawiające jej dostępność cyfrową.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych udostępnionych przez dostawcę używanej przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są Pan Arkadiusz Rzymyszkiewicz (um.informatyk@bialogard.info, tel. (94) 3579 213, w zakresie technicznym dostępności) lub Pani Karolina Siwek (burmistrz.zastepca@bialogard.info, tel. (94) 3579 100, w zakresie merytorycznym dostępności). Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności składać można:
- e-mail: um.sekretariat@bialogard.info
- skrzynka podawcza ePUAP: /umbialogard/skrytka
- pocztą na adres: Urząd Miasta w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Urząd Miasta Białogard zlokalizowany jest w Białogardzie przy ulicy 1 Maja 18.
Telefon kontaktowy: (94) 3579 100 - Sekretariat, (94) 3579 200 i 201 – Biuro Obsługi Interesanta.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. 1 Maja oznaczone literami A i C oraz jedno wejście od ulicy Grunwaldzkiej oznaczone literą D . Do wszystkich wymienionych wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia D znajduje się platforma dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia A.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej (wejście D). W budynku nie ma windy.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowiskach obsługi w Biurze Obsługi Interesanta oraz Wydziale Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste) zainstalowane są pętle indukcyjne (łącznie 3 sztuki).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest w Białogardzie przy Placu Wolności 4
Telefon kontaktowy: (94) 3579 270 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub (94) 3579 271 i 272.

Do budynku prowadzi jedno wejście do którego prowadzą schody. Poprzez budynek Izby Tradycji Regionalnej (Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera, godziny otwarcia Izby dostępne są na stronie www.biblioteka.bialogard.info) możliwe jest skorzystanie z windy dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do pomieszczeń z windy od ulicy Spółdzielczej.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter i piętro.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Stanu Cywilnego na stanowisku obsługi interesantów zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacja o dostępności tłumacza migowego
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych
W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
- e-mail: um.sekretariat@bialogard.info
- skrzynka podawcza ePUAP: /umbialogard/skrytka
- pocztą na adres: Urząd Miasta w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard
- telefonicznie pod numerem (94) 3579 200 lub (94) 3579 201

Dwie pracownice Urzędu Miasta Białogard ukończyły kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie średnio zaawansowanym A2/B1. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają swobodną komunikację z osobami niesłyszącymi.

FOTOGALERIA

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Białogard
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".